rojek Skadam+si+z+cigych+powtrze+PNG

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Pop

Solowy debiut lidera Myslovitz i Lenny Valentino.
Alternatywny, niestroniący od eksperymentów pop.
Bardzo intymny album. W tekstach wiele jest wspomnień (zazwyczaj nieprzyjemnych), lęków i bezsilności. Rojek wskazuje m.in. na problem odrzucania złych wspomnień, trudności w ich uzewnętrznianiu (“nie rozmawiam z nikim, z nikim się nie dzielę”). Niestety szczerość jest często przykryta infantylizmem tekstów (“rakieta i lukrowy tort”). Znalazło się również kilka pozytywnych, bardziej żywych utworów (“To co będzie”, “Syreny”).
Ważną rolę odgrywa gra głosem – jest jeszcze wyżej i jeszcze cieniej, sporo eksperymentów rytmicznych.
Słaba warstwa kompozycyjna – zdecydowanie brakuje ciekawych pomysłów, które ułatwiałyby zapamiętanie utworów.
Odbiór albumu w dużej mierze zależy od osobistego stosunku do specyfiki wokalu i liryczności artysty. Nie jest to wydawnictwo znakomite, ale fani po przesłuchaniu krążka z pewnością powiedzą: “Artur, dobrze że jesteś”.


Translation by Google Translate:

Solo debut by leader of Myslovitz and Lenny Valentino .
Alternative pop, not avoiding experiments .
Very intimate album . In the texts there are many memories (usually unpleasant), anxiety and helplessness. Rojek points out , inter alia, the problem of rejection of bad memories , difficulties talking about them (“I do not talk to anyone, not share anything”). Unfortunately, honesty is often covered by infantilism texts (“rocket and iced cake”). There were also some positive , more live tracks (“To co będzie” ” Syreny”).
An important role plays the voice – is even higher and even thinner than before, a lot of rhythmic experimentation.
Weak layer of composition – definitely lacking interesting ideas that would facilitate the memorization of songs.
Reception of the album largely depends on the personal attitude to the specifics of the artist’s vocals and lyricism. It is not a perfect release, but fans after hearing the disc will say: “Artur, it is good to hear you again.”

Advertisements