Steven_Wilson_Hand_Cannot_Erase_cover

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Progresywna

Najnowszy album muzyka z Londynu.
Progresywny rock.
Długie, rozbudowane, fasadowe kompozycje. Niestety umiejętności kompozytorskie zawiodły. Wiele jest tu niedoróbek i niezrozumiałych rozwiązań.
Niezłe instrumenty, wyróżnia się gitara.
Blady wokal.
Przeciętny album. Wilson chciał odświeżyć muzykę progresywną, bez skutku. Zachwyt krytyków całkowicie niezrozumiały.


Translation by Google Translate:
The latest album by the musician from London.
Progressive rock.
Long, complex and pompous compositions. Unfortunately, composing skills have failed. Many lacunae and unuderstandable solutions.
Fair instruments, guitar stands out.
Pale vocals.
The average album. Wilson wanted to refresh the progressive music, with no success. Admiration of critics completely unjustified.

Advertisements